• Nákupný košík
  • Váš nákupný košík je prázdny!

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

I.             Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode web.sinesicaffe.sk , ktorého prevádzkovateľom je firma:

Firma:   Sinesi Caffe

              Uhlištná 624/41,

              Prievidza, Slovakia

Uvedená adresa je zároveň aj fakturačná adresa.


IČO: 51 406 179

IČ DPH: SK3120202272

 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka Prievidza

IBAN: SK66 1100 0000 0029 4105 3381

 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-TO-OZP-2018/007379-2.

Číslo živnostenského registra: 470-20011.

 

Tel.: 0910 763 553 alebo +421 910 763 553

e-mail: info@sinesicaffe.sk

 

-       Účelom týchtoObchodných podmienok je vymedzenie a upresnenie práv a povinností Predávajúceho, ako dodávateľa, na jednej strane a Kupujúceho, ako spotrebiteľa, na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho web.sinesicaffe.sk (ďalej len „sinesicaffe.sk"), a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").

-      Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade so Zákonom a právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami sinesicaffe.sk, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sinesicaffe.sk, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansk
ý kraj
Hurbanová 59, 911 01 Trenčin

 

II.           Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje slúžia výhradne len pre potreby vybavenia objednávky. Osobné údaje nezhromažďujeme ani neposkytujeme iným osobám.

 

 

III.            Objednávka

-          Kupujúci objednáva výrobky a služby Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na web.sinesicaffe.sk.

-          Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

-          Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.


          Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a)    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, poprípade IČ DPH, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

b)    Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c)    Množstvo objednávaného tovaru;

d)    Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

e)    Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

f)     Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

 

-          Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. 

-          Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

-          Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu       info@sinesicaffe.sk.

-          Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

-          Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

-          Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

-          Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

-          Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

IV.        Storno Objednávky

-          Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Ak už bola objednávka zabalená a odoslaná, objednávku už nemožno zrušiť a Kupujúci je povinný ju prevziať, podľa obchodných podmienok. 

 

-          Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

-          Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a)    V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.

b)    Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

 

V.          Právo odstúpiť od zmluvy

-          Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla Predávajúceho, a to na náklady a zodpovednosť Kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša Kupujúci.Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklady o nadobudnutí, ako faktúra, objednávka a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Kupujúcim alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy zaslané e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho       info@sinesicaffe.sk.

-          Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za produkt vráti Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

-          V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

-          .Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

b)    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

c)    nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-          Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

VI.        Cena produktu/tovaru

-          Všetky ceny uvedené na stránkach e-shopu sinesicaffe.sk sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Ceny sú platné odo dňa pridania tovaru do ponuky - dátumu jej zverejnenia s cenou do vypredania skladových zásob e-shopu. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného neautorizovaného zásahu do obsahu stránky. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

-          Úprava cien vyhradená. Technická špecifikácia a vzhľad výrobku sa môže líšiť v niektorých detailoch v závislosti od výrobcu. Akciový - zlacnený tovar môže mať drobné vady nevplývajúce však na jeho estetický vzhľad a funkčnosť.

VII.       Spôsob dopravy - poštovné a balné

 

-          Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

-          Výška poštovného, resp. doprava za doručenie objednávky v hodnote do 70 EUR bude Kupujúcemu účtovaná takto:

a)    prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD – expresná zásielka príde na adresu doručenia max.do 48 hod......vo výške 3,80 eur. 

b)    Dobierka bude účtovaná pri platbe v hotovosti pri doručení zásielky...........................................................vo výške 1,00 euro.

c)    Dobierka nebude účtová pri platbe vopred:

Platba bankovým prevodom                     

CardPay-platba platobnou kartou

 

-          Na základe rozhodnutia Predávajúceho sa uvedená výška poštovného, resp. dopravy, môže zmeniť, a v tom prípade platia podmienky na určenie výšky poštovného, resp. dopravy a výška poštovného uvedená na stránke sinesicaffe.sk v čase odoslania objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

 

-          Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 50 EUR neúčtuje, okrem nasledovných prípadov:

a)    ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu,

b)    ak Kupujúci vráti časť tovaru a hodnota ponechaného tovaru poklesne pod sumu 50 EUR.

 

VIII.     Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v  EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a)    Platba pri dodávke na dobierku: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo na Slovenskej pošte.

b)    Platba vopred: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný kuriérskou službou tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet firmy: Pierluigi Sinesi – SINESI CAFFE, Uhlištná 624/41, Prievidza, vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Prievidzi,

IBAN: SK66 1100 0000 0029 4105 3381

Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky. (Pre správnu identifikáciu vašej platby)

c)    Platba kartou cez internet alebo TatraPay: Po dokončení objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na platobnú stránku banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva Kupujúci priamo na podstránke banky, Predávajúci s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.

 

IX.        Dodacie podmienky

-          Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, v prípade tovaru skladom obvykle do 2 pracovných dní v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne do 30 kalendárnych dní (obvykle však 10 – 15 pracovných dní) odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Predávajúceho majú uvedené dodacie termíny orientačný  charakter. V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité a Predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola zo strany Kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.

-          Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme sinesicaffe.sk. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.

-          Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke, a to do max. 48 hodín od objednávky alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, kedy bude Kupujúci informovaný o zásielke oznamovacím lístkom. Aký spôsob doručenia si Kupujúci vo svojej objednávke zvolilí je na ňom.  

-          Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote  5 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Kupujúci má v tomto prípade povinnosť zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s dodaním a znovu odoslaním tovaru. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu, poníženú o náklady na dopravu a späť vzatie tovaru, na účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

-          Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

-          Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

-          Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

-          Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

-          Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

-          Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky.

-          Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

-          Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim v zmysle ods. 5 a ods. 7 prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu označenom zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.

-          Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

-          Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

X.          Odstúpenie od zmluvy / Výmena / Reklamácia –         Stiahnuť PDF

-          Kupujúcemu Predávajúci odporúča vyplniť       STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝFORMULÁR (ďalej len „Formulár") vo všetkých prípadoch:

a)    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. 

Vrátený tovar musí byť:

1. s pôvodnými štítkami, nenosený a nepoškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom,

2. v pôvodnom originálnom obale, ktorý nesmie byť znehodnotený popísaním adresy alebo poškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom.

Odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.

Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok a dopravu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, a hodnota tovaru, ktorý si ponechá, nepresahuje sumu 70 EUR, Predávajúci Kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu  hodnotu tovaru zníženú o poštovné náklady ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle  Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. 
V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. 
Predávajúci po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmlvy zo strany Kupujúceho zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy. 

b)    Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal.
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 7 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

c)    Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba).
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, resp.iný druh tovaru, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť, po záručnej lehote vrátenia tovaru, iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. Kupujúci uhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci. Predávajúci, ak je skladové zásoby dovoľujú a výmena je možná, dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

V prípade záujmu výmeny zakúpeného tovaru za iný tovar je potrebné vytvoriť si online rezerváciu.Rezerváciu si vytvoríte nasledovne: 1.vytvorte si objednávku s požadovaným tovarom,                                   2. do komentára objednávky vložte poznámku: „ rezervácia k objednávke (uveďte číslo objednávky - variabilný symbol, z ktorej tovar vymieňate)“,                                                                                                  3. cenu poštovného neplatíte – ak je v online rezervácii poštovné započítané, rezerváciu upravíme.

           K novému tovaru obdržíte faktúru vystavenú v plnej výške ceny tovaru.

           V prípade vzniku nedoplatku, tento uhradíte pri doručovaní výmeny.

           Preplatok Vám bude vrátený.

d)    Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru.
Bližšie podmienky sú upravené v Reklamačnom čl. XI. týchto OP a v Reklamačných podmienkach Predávajúceho uverejnených na sinesicaffe.sk.

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

-          Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko;

-          Číslo elektronickej objednávky;

-          Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;

-          Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, pokiaľ žiada o vrátenie peňazí na účet;

-          Dátum

-          Podpis Kupujúceho, ak zasiela vyplnený formulár prostredníctvom pošty. Ak Formulár nie je úplne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

V prípade vrátenia neprevzatej zásielky zo strany Kupujúceho zasielanej Predávajúcim napr. po neuznanej reklamácii alebo v dôsledku nedoloženia Požadovaných dokladov, si Kupujúci bude mať možnosť vyzdvihnúť tento tovar v sídle Predávajúceho a Predávajúci v súvislosti s uskladnením tovaru účtuje skladné vo výške 1,00 EURO denne.

Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru určeného na zámenu/reklamáciu Predávajúcemu. V prípade, ak ani po následnej výzve Predávajúceho nedôjde zo strany Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na zámenu/reklamáciu má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, ktorý nie je poškodený nad rámec nevyhnutnej manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s tovarom, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Kupujúcemu odporúčame úplne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto obchodných podmienkach, bude Kupujúcemu vrátená rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak,  a to do 14 dní odo dňa prevzatia úplne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý Kupujúci vracia Predávajúcemu.

XI.        Záručné podmienky a záručná doba

 

-          Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964, na zákonom stanovenú lehotu na skryté závady tovaru.
Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

-          Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako dodací list a aj záručný doklad.

-          Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

-          Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom obale a vrátane požadovaných dokladov.

-          Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku , ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku, ak k nemu dôjde hrubou silou.

-          Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.

-          Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

-          Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na sinesicaffe.sk.

XII.      Alternatívne riešenie sporov

-          Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sinesicaffe.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

-          Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu – http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

-          Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO – 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

-          Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR a možno ho využiť len pri riešení sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo týkajúceho sa spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

 

XIII.     Záverečné ustanovenia

-          Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknutéz neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

-          Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, ručne vypísanú objednávku, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

-           Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 30.11. 2018.